Spring naar content
Robert Clinics

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Booster Company B.V.. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Definities

Wederpartij
Klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek.

Uitingen
Iedere communicatie vanuit Booster Company B.V. ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, Facebook meldingen, foto’s, drukwerk, enzovoort.

Materialen
Foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enzovoort.

Diensten
Behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.

Producten
Door Booster Company B.V. gebruikte en geleverde producten.

Levering
De uitingen, diensten, producten en materialen van Booster Company B.V. worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Booster Company B.V. geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Booster Company B.V., zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Booster Company B.V., enzovoort.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Booster Company B.V. de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet levering op grond van overmacht ontlenen. Booster Company B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst
Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Booster Company B.V. niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Booster Company B.V. het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten
Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Booster Company B.V. mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Robert Logger en kan worden aangevraagd via administratie@robertclinics.nl

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Booster Company B.V. geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Booster Company B.V. hetzij van leveranciers van Booster Company B.V.. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Booster Company B.V. vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Booster Company B.V. juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Booster Company B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Booster Company B.V. verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Booster Company B.V. kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Booster Company B.V. zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens
De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch cliëntenbestand) en het mailingbestand van Booster Company B.V.. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, et cetera. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij.

Booster Company B.V. is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Robin Verhoogt, Haringvliet 92A, 3011TH, Rotterdam. Een formulier voor het aanvragen van de persoonlijke gegevens is beschikbaar via administratie@robertclinics.nl of via 010 321 61 05.

Prijzen en betaling
De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Booster Company B.V. te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Booster Company B.V. voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Booster Company B.V. ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Booster Company B.V. heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Booster Company B.V. het recht de betreffende dienst niet te verlenen.

No-Show kosten
Een annulering en / of wijzigingen van een gemaakte afspraak dient uiterlijk 48 uur voor het geplande moment van de afspraak plaats te vinden. Indien hieraan niet voldaan wordt ziet Booster Company B.V. genoodzaakt om 50 euro administratie kosten per afspraak in rekening te brengen middels een factuur. Ook bij het niet aanwezig (no-show) zijn op het moment van de gemaakte afspraak zijn wij genoodzaakt om 50 euro administratiekosten middels een factuur in rekening te brengen aan de client. Bij een niet tijdige betaling van de verzonden factuur zal deze uit handen worden gegeven aan ons incassobureau waarbij alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening zullen komen van de client.

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over een product of dienst van Booster Company B.V.?
Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Booster Company B.V. te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via administratie@robertclinics.nl of via 010 321 61 05.

Wijzigingen
Het staat Booster Company B.V. te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.